Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів

26.05.2011№ 81

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

Е. Скібінський

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

 

1. Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) – є територіальним органом бюджетної установи Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд).

2. Відділення Фонду є правонаступником Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів як урядового органу.

3. Відділення Фонду у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Фонду та цим Положенням.

4. Основними завданнями відділення Фонду є:

1) участь, у межах своєї компетенції, в реалізації на території Полтавської області заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;

2) виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.

5. Відділення Фонду відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює:

 • реєстрацію підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;
 • організацію та прийом звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх аналіз та перевірку правильності розрахунків;
 • облік підприємств установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;
 • збір сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
 • облік сум адміністративно-господарських санкцій та пені і використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи визначені законодавством;
 • облік заборгованості по сплаті сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю;
 • претензійно-позовну роботу у судах різних інстанцій;
 • контроль за цільовим використанням коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації;
 • видачу підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у встановленому законодавством порядку довідок про чисельність працюючих інвалідів за основним місцем роботи;

2) розробляє та подає Фонду соціального захисту інвалідів пропозиції щодо визначення потреби в коштах для надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на навчання, підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку інвалідів та інші заходи визначені законом;

3) здійснює фінансування програм щодо соціального захисту інвалідів;

4) веде реєстр роботодавців на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів в межах своїх повноважень;

5) співпрацює з регіональною міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а також з громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними підприємствами та організаціями;

6) взаємодіє з питань соціального захисту інвалідів та надання соціальної допомоги інвалідам, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм, з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями;

7) отримує та спрямовує благодійні внески підприємств і громадян на заходи щодо соціального захисту інвалідів;

8) бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту інвалідів;

9) надає безкоштовні інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції;

10) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;

11) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у відділенні;

12) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

6.Відділення Фонду має право:

1) здійснювати перевірку цільового використання коштів, наданих:

 • підприємствам, установам, організаціям у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації;
 • організаціям громадських організацій інвалідів, як фінансова підтримка;
 • органам праці та соціального захисту населення для забезпечення соціального захисту інвалідів;

2) залучати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності для виконання завдань Фонду у сфері соціального захисту інвалідів;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділення Фонду для виконання покладених на нього завдань видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Відділення Фонду очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Фонду за погодженням з Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України.

9. Директор відділення Фонду має заступника, який призначається та звільняється з посади директором відділення Фонду за погодженням директора Фонду соціального захисту інвалідів.

10. Директор відділення Фонду:

 • здійснює керівництво діяльністю відділення Фонду, несе персональну відповідальність перед директором Фонду соціального захисту інвалідів за виконання покладених на відділення Фонду завдань;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділення Фонду;
 • притягає до дисциплінарної відповідальності працівників відділення Фонду;
 • підписує прийняті в межах компетенції відділення Фонду накази та інші розпорядчі документи, організовує перевірку їх виконання;
 • затверджує положення про структурні підрозділи відділення Фонду;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

11. Відділення Фонду не несе майнової та фінансової відповідальності по договірним зобов’язанням Фонду. Відповідно Фонд не несе майнової і фінансової відповідальності по договірним зобов’язанням відділення Фонду перед підприємствами, установами та організаціями.

12. Для вирішення питань щодо можливості та розміру фінансової допомоги інвалідам на їх навчання за рішенням директора відділення Фонду при відділенні створюється спеціальна комісія. Комісія повинна складатися не менше ніж з 3-х працівників відділення Фонду. Очолює комісію заступник директора відділення Фонду. До складу такої комісії, крім працівників відділення, залучаються за згодою представники від управлінь: освіти, соціального захисту населення, а також центру медико-соціальної експертизи, центрів зайнятості, громадських організацій інвалідів.

13. Положення про відділення Фонду, його структуру, штатний розпис та кошторис затверджує директор Фонду.

14. Відділення Фонду утримується за рахунок коштів державного бюджету.

15. Умови оплати праці працівників відділення Фонду визначаються наказом Міністерства соціальної політики України.

16. Відділення Фонду є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України, може набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах різних інстанцій.