Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Порядок доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту

від 20.02.2019 № 11-од

 

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

в Полтавському обласному відділенні

Фонду соціального захисту інвалідів

 

Порядок доступу до публічної інформації в Полтавському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».

Установлені Порядком норми спрямовані на забезпечення та здійснення прав запитувачів інформації, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», на отримання за запитами публічної інформації, розпорядником якої є облвідділення Фонду.

 

І. Загальні положення

 • Порядок розроблено з метою встановлення єдиної процедури складання, оформлення та подання до Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) запиту на отримання публічної інформації щодо його діяльності (далі — запит на інформацію), підготовки та надання відділенням Фонду такої інформації, а також оскарження рішень відділення Фонду, дій чи бездіяльності щодо надання інформації за запитом.
 • Публічна інформація щодо діяльності відділення Фонду (далі — публічна інформація), розпорядником якої є відділення , є відкритою, крім випадків, установлених законом.
 • Відділення Фонду на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» надає інформацію, розпорядником якої він є і яка не потребує додаткової обробки.
 • Відділення Фонду не є розпорядником інформації за запитами щодо:

— інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій;

— інформації,  яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.5. Доступ до публічної інформації у відділенні Фонду забезпечується шляхом:

— систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті відділення  Фонду в мережі Інтернет або в інший спосіб;

— надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.6. Даний Порядок поширюється на працівників відділення  Фонду.

 1. II. Подання запиту на публічну інформацію
 • Публічна інформація, розпорядником якої є відділення Фонду, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.
 • Запитувач має право звернутися до відділення Фонду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 • Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
 • Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 • Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу відділення Фонду поштою, факсом, на електронну адресу, що вказані на офіційному веб-сайті відділення  Фонду в розділі «Доступ до публічної інформації» або оформляється  безпосередньо  під час перебування  в  приміщенні  відділення  Фонду. Письмовий запит, який подає  запитувач,  має  вміщувати всі реквізити, установлені Законом України «Про доступ до публічної інформації». За відсутності будь-якого реквізиту запит на  інформацію не  реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію, установлених цим Порядком (Додаток 1).

2.6. Якщо запитувач інформації звертається до відділення  Фонду усно по телефону, номер якого вказаний на офіційному веб-сайті відділення  Фонду  в розділі «Доступ до публічної інформації», або під час безпосереднього перебування в відділенні Фонду, інформація, що не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз’яснення, інформація щодо розміщення документів на офіційному веб-сайті тощо).

У цьому випадку письмовий запит на інформацію не оформляється та не реєструється.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, представник структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, зі слів запитувача інформації про всі обов’язкові реквізити за формою (Додаток 1), реєструє запит у журналі реєстрації запитів, що надійшли по телефону (Додаток 2).  При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

 • Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, представник структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, на бажання запитувача оформляє письмовий запит за нього за встановленою формою (додаток 1). У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

III. Розгляд і реєстрація запитів на інформацію

3.1. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється централізовано по мірі надходження.

До реєстрації та розгляду приймаються тільки запити, які надійшли на адресу відділення  Фонду поштою, факсом, на електронну адресу або за телефоном, що вказані на офіційному веб-сайті відділенні  Фонду в розділі «Доступ до публічної інформації». Інші запити не розглядаються та відповіді на них не надаються.

3.2. Інші працівники відділення Фонду, крім працівників, вказаних в п. 2.6 Порядку, незалежно від їхнього службового становища, не мають права приймати запити на інформацію.

 • При реєстрації на запиті проставляється відмітка про взяття його на контроль.
 • Зареєстровані з відповідною резолюцією керівництва відділення Фонду запити на інформацію терміново передаються до структурного  підрозділу, який визначено виконавцем по підготовці відповіді на інформаційний запит.

 

 1. IV. Підготовка та надання відповіді на запит на інформацію

4.1. Якщо відповідь на запит на інформацію потребує узагальнення, відповідальним за підготовку узагальненої відповіді на запит щодо надання публічної інформації є структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.  Структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, має право визначати інших співвиконавців запиту на інформацію (самостійні структурні  підрозділи, які  є відповідальними  за розробку та  зберігання документів, що запитуються) та скликати  наради  для  забезпечення організації виконання запитів на інформацію.

Узагальнену письмову відповідь на запит візують керівники самостійних структурних підрозділів, які брали участь у її підготовці, структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, та подають на підпис директору відділення  Фонду.

Відповідь на електронний запит, який надійшов до відділення  Фонду електронною поштою на адресу, що вказана на офіційному веб-сайті відділення  Фонду в розділі «Доступ до публічної інформації», та не потребує надсилання відповіді поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем).

Самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, готують письмову відповідь на бланку відділення  Фонду за підписом директора відділення  Фонду, реєструють її, а саме: вихідний номер та дату відповіді на запит, та надають її  для надсилання відсканованої версії відповіді на електронну адресу запитувача. Якщо відповідь на запит на інформацію потребує узагальнення самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, надають структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, письмову відповідь за підписом керівника самостійного підрозділу та її електронну версію. Структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, готує узагальнену письмову відповідь на бланку відділення  Фонду за підписом директора відділення  Фонду, реєструє її та надсилає її відскановану версію на електронну адресу запитувача.

4.2. Підготовка відповіді  на запит на інформацію не повинна перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.

Підготовка відповіді на запит на інформацію самостійними структурними підрозділами, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, та надання її структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, для узагальнення не повинна перевищувати 4    робочих днів  з дня реєстрації.

У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, або керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, може звернутись до керівництва відділення  Фонду щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, з відповідним обґрунтуванням такого продовження.  Рішення  щодо продовження строку розгляду запиту виносить  керівництво відділення Фонду. Запитувач інформації інформується  про продовження строку не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо за клопотанням та відповідною резолюцією керівництва відділення  Фонду керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, подовжує термін виконання запиту, то в цей же день інформація про зміну терміну надається структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації.

 • Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструються в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію. Індекс відповіді на запит складається з індексів самостійного структурного підрозділу, якого визначено виконавцем по підготовці відповіді  на  інформаційний  запит, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа у спеціальному  журналі  реєстрації  відповідей  на запити  на публічну інформацію з початку року та літер «ПІ».
 • Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду зберігаються централізовано, копії — у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитувалася..
 • Структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, здійснює постійний моніторинг стану виконання запитів на інформацію з відповідним відповідальних виконавців про граничні терміни виконання.

4.7. Якщо на адресу відділення  Фонду надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є відділення  Фонду, структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, пересилає запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

 1. V. Плата за надання відповіді на запит на публічну інформацію
 • Інформація на запит надається безкоштовно.
 • У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
 • При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

 1. VI. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
 • Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність облвідділення Фонду можуть бути оскаржені до директора відділення Фонду або суду.
 • Запитувач має право оскаржити:
 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання відділенням Фонду обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.3. Скарга на рішення, дії  чи бездіяльність облвідділення Фонду  подається до директора відділення  Фонду.

До скарги додаються наявні у запитувача інформації рішення або копії рішень, які приймалися стосовно його запиту, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду в обов’язковому порядку повертаються громадянину.

6.4. Рішення директора відділення  Фонду, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним  запитувача може  бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення громадянин повідомляється письмово.

6.5. Запитувач інформації, який звернувся зі скаргою до директора відділення  Фонду, має право:

 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали;
 • бути присутнім при розгляді скарги;

— користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

 • одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці
  розгляду скарги.

6.6.     Посадові особи відділення  Фонду в межах своїх повноважень зобов’язані:

— об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скаргу;

— у разі прийняття рішення про обмеження доступу запитувача до запитуваної інформації при розгляді скарги відповідно його обґрунтувати;

— на прохання запитувача запрошувати його на засідання щодо розгляду скарги;

— відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли  порушенням;

— забезпечувати поновлення порушених прав та виконання прийнятих у зв’язку зі скаргою рішень;

— у разі визнання скарги необґрунтованою,  роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення.

 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділення Фонду до суду здійснюється в  порядку,  визначеному  Кодексом адміністративного судочинства України.
 • Позов подається до місцевого загального суду за місцем знаходження відділення Фонду.

 

VII. Відповідальність працівників облвідділення  Фонду

Посадові особи відділення  Фонду за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до закону.