Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Положення

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального

захисту осіб з інвалідністю

01.11.2021 року № 91

Директор Фонду соціального

захисту осіб з інвалідністю

    Євген ЧЕГЛАКОВ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 1. Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) є територіальним органом неприбуткової бюджетної установи Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд).
 2. Відділення Фонду як бюджетна установа є правонаступником Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів як урядового органу.
 3. Відділення Фонду є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в державних банках та органах Казначейства.
 4. Відділення Фонду у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, наказами Фонду та цим Положенням.
 5. Основними завданнями відділення Фонду є:
 • фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю в Україні;
 • забезпечення в межах своїх повноважень реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць.
 1. Відділення Фонду відповідно до покладених на нього завдань:
 • здійснює:
 • реєстрацію підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;
 • організацію та прийом звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць, їх аналіз та перевірку правильності в них розрахунків;
 • облік підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;
 • збір сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • облік зазначених сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю, оплату протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);
 • облік заборгованості зі сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю;
 • ведення претензійно-позовної роботи в судах різних інстанцій;
 • здійснює в межах компетенції внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до умов договору та коштів, наданих на оплату вартості навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, відповідно до умов договору;
 • видачу підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи;

— повноваження як користувача централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі — банк даних) відповідно до Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1205);

 • надання Держпраці інформації щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або щодо невиправлених помилок у звіті про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • розробляє, формує та подає Фонду обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства щодо оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);
 • сприяє створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства (аналізує подану заявником-роботодавцем інформацію для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій відповідно до норм чинного законодавства, а також наявність обігових коштів, достатність виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможність; оцінює бізнес-проект заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам його діяльності, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати); аналізує цінові пропозиції вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати; прогнозує ризик неповернення коштів у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики; готує обґрунтування доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявнику-роботодавцю; надає до Фонду інформацію про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики, дотацій; контролює виконання рішень Фонду та виконання умов договору про надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам — роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства, у тому числі за фактичною наявністю обладнання та його цільовим використанням;

надає фінансову допомогу на оплату вартості навчання осіб з інвалідністю та їх перекваліфікації у закладах освіти відповідно до норм чинного законодавства (збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо надання фінансової допомоги, проводить моніторинг укладення договорів і складення актів надання послуг і фактично перерахованих коштів, веде реєстр укладених договорів, складених актів надання послуг), здійснює контроль за виконанням умов договору; надає до Фонду інформацію про виконання його умов та використання коштів на оплату вартості навчання осіб з інвалідністю та їх перекваліфікації у закладах освіти; своєчасно вносить до банку даних відомості про персональні дані осіб з інвалідністю, яким за кошти Фонду проведено навчання та перекваліфікацію, та веде реєстр договорів і складених актів прийняття-передачі робіт (надання послуг) та фактично перераховані кошти щодо навчання та перекваліфікацію осіб з інвалідністю;

 • збирає, аналізує та узагальнює інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо формування потреби у:
 • забезпеченні осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 • забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі у виплаті грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації;
 • наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, наданні реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.
 • здійснює фінансування програм щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації;
 • забезпечує фінансування визначених Законом України «Про зайнятість населення» заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;
 • бере участь у роботі комісії, що проводить огляд технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, та аналізує документи, на підставі яких особам із порушеннями функцій нижніх кінцівок визначено ступінь функціональних можливостей, для забезпечення протезно-ортопедичними виробами;
 • здійснює моніторинг щодо забезпечення:

— реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету;

— осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

— технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі;

— виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, аналізу звітів таких громадських об’єднань тощо;

 • забезпечує функціонування та ведення Регіональної підсистеми Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю в межах повноважень;
 • співпрацює з:

— громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і заснованими ними підприємствами та організаціями;

— органами соціального захисту населення регіонального та місцевого рівня, реабілітаційними установами, підприємствами, закладами, у тому числі їхніми відділеннями, структурними підрозділами незалежно від форми власності, що проводять реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

 • проводить моніторинг заходів, реалізованих за рахунок коштів державного бюджету, аналізує ефективність таких заходів;
 • взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями з питань щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та надання їм соціальної допомоги, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм;
 • отримує та спрямовує благодійні внески підприємств, установ, організацій і громадян на заходи та виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;
 • бере участь у розробленні та вдосконаленні актів законодавства у сфері соціального захисту та працевлаштування, зокрема створення робочих місць для осіб з інвалідністю та з питань реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;
 • організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за цільовим використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
 • проводить у межах повноважень, передбачених законодавством, заходи щодо запобігання корупційним діям та виявлення таких дій;
 • подає Фонду інформацію для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду, яка стосується його діяльності щодо:
 • зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць;
 • виконання програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями;
 • переліку підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, які зареєструвалися у відділеннях Фонду, виконали норматив, встановлений відповідно до законодавства, та сплатили адміністративно-господарські санкції або пеню у разі його невиконання чи несвоєчасного виконання;
 • звернень і стану опрацювання документів, поданих заявниками-роботодавцями до відділення Фонду, з питань надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій та виконання рішень Міністерства соціальної політики України щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій і причин відмови у розгляді документів на засіданні робочої групи;
 • проведених заходів відділенням Фонду;
 • розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з діяльністю відділення Фонду;
 • бере участь у міжнародному, всеукраїнському, регіональному співробітництві з питань, що належать до його компетенції, забезпечує реалізацію міжнародних, всеукраїнських, регіональних проектів і програм у межах своєї компетенції;
 • здійснює контроль за виконанням умов договору про надання фінансової допомоги, цільової позики та цільовим використанням цих коштів (у тому числі щодо придбання відповідного обладнання, його фактичної наявності, а також працевлаштування осіб з інвалідністю);
 • звертається з відповідним обґрунтуванням до Фонду щодо необхідності внесення змін до відповідного договору про надання фінансової допомоги, укладеного на підставі раніше прийнятого рішення Мінсоцполітики;
 • забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію механізму безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації та безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року  № 362);
 • виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
 1. Відділення Фонду для виконання покладених на нього завдань має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань;
 • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • скликати наради, проводити конференції, семінари, утворювати комісії та робочі групи, інші консультативно-дорадчі органи з питань, що належать до його компетенції.
 1. Відділення Фонду в межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 2. Відділення Фонду очолює директор, який призначається та звільняється з посади директором Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України.
 3. Директор відділення Фонду:
 • здійснює керівництво діяльністю відділення Фонду, представляє без довіреності відділення Фонду в органах державної влади, у тому числі у судах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності як в Україні, так і за її межами; несе персональну відповідальність за організацію, результати діяльності та виконання покладених на відділення Фонду завдань.
 • вносить на розгляд Фонду пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції відділення Фонду;
 • забезпечує виконання відділенням Фонду наказів і доручень Фонду;
 • підписує прийняті в межах компетенції відділення Фонду накази та інші розпорядчі документи, організовує перевірку їх виконання;
 • подає на погодження до Фонду пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади свого заступника;
 • затверджує положення про структурні підрозділи відділення Фонду;
 • призначає на посади та звільняє з посад працівників відділення Фонду в порядку, передбаченому законодавством про працю;
 • у межах повноважень дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками відділення Фонду;
 • вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділення Фонду;
 • вносить в установленому порядку пропозиції до Фонду щодо представлення працівників відділень Фонду до відзначення державними нагородами;
 • скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції відділення Фонду;
 • виконує інші повноваження, визначені законодавством і цим Положенням.
 1. Директор відділення Фонду має заступника, який призначається та звільняється з посади директором відділення Фонду за погодженням із директором Фонду.
 2. Положення про відділення Фонду, його структуру, штатний розпис та кошторис затверджує директор Фонду.
 3. Відділення Фонду утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 4. Умови оплати праці працівників відділення Фонду визначаються наказом Міністерства соціальної політики України та Положенням про преміювання працівників відділення Фонду (додаток до Колективного договору відділення Фонду).