Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Положення

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального

захисту інвалідів

18.09.2017 № 55

Директор Фонду соціального

захисту інвалідів

    О.Линдюк

                                                                                                                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

 

 

1.    Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) є територіальним органом неприбуткової бюджетної установи Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд).

2.            Відділення Фонду як бюджетна установа є правонаступником Полтавського обласного відділення Фонду як урядового органу.

3.            Відділення Фонду є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в державних банках та органах Казначейства.

4.    Відділення Фонду у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, наказами Фонду та цим Положенням.

5.  Основними завданнями відділення Фонду є:

1)           фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;

2)           забезпечення в межах своїх повноважень реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, створення робочих місць.

6.    Відділення Фонду відповідно до покладених на нього завдань:

1)    здійснює:

реєстрацію підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

організацію та прийом звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць, їх аналіз та перевірку правильності розрахунків;

облік підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

збір сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

облік зазначених сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства;

облік заборгованості зі сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю;

ведення претензійно-позовної роботи в судах різних інстанцій;

в межах компетенції внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб інвалідністю відповідно до умов договору;

видачу підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи;

наповнення в межах компетенції Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ) інформацією щодо створення робочих місць, кількості осіб з інвалідністю, яким передплачено друковані видання за рахунок коштів відділення Фонду та оплачено навчання, користування ЦБІ з інших питань;

2)           розробляє, формує та подає Фонду обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства;

3)           сприяє створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства (аналіз поданої заявником-роботодавцем інформації для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій відповідно до норм чинного законодавства, а також наявності обігових коштів, достатності виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможності; оцінювання бізнес-проекту заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам його діяльності, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати), цінових пропозицій вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати; прогноз ризиків неповернення коштів у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики; підготовка обґрунтування доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявнику-роботодавцю; збір та аналіз інформації щодо діяльності підприємств, організацій, які отримали фінансову допомогу, цільову позику, дотації, в частині  виконаних робіт, придбаного обладнання, виконання графіку працевлаштування осіб з інвалідністю; контроль за виконанням рішень Фонду, умов договору про надання фінансової допомоги, цільової позики та дотацій, у тому числі за фактичною наявністю обладнання та його цільовим використанням);

4)           збирає, аналізує та узагальнює інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо формування потреби у забезпеченні осіб з інвалідністю автомобілями, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

5)           здійснює фінансування програм щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням, автомобілями та фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів, заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення;

6)           здійснює моніторинг забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

7)           бере участь у роботі комісії, що проводить огляд технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, та аналізує документи, на підставі яких особам із порушеннями функцій нижніх та верхніх кінцівок визначено ступінь функціональних можливостей, для забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

8)           забезпечує функціонування та ведення Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду щодо реєстрації роботодавців про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю в межах повноважень;

9)           співпрацює з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і заснованими ними підприємствами та організаціями;

10)      проводить моніторинг заходів, реалізованих за рахунок коштів державного бюджету, аналізує ефективність таких заходів;

11)      взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями з питань щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та надання їм соціальної допомоги, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм;

12)      отримує та спрямовує благодійні внески підприємств, установ, організацій і громадян на заходи та виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;

13)      бере участь у розробленні та вдосконаленні актів законодавства у сфері соціального захисту та працевлаштування, зокрема створення робочих місць для осіб з інвалідністю;

14)      організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

15)      організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за цільовим використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

16)      проводить у межах повноважень, передбачених законодавством, заходи щодо запобігання корупційним діям та виявлення таких дій;

17)       оприлюднює у засобах масової інформації питання, яка стосується його діяльності щодо:

зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць;

виконання програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями;

звернень і стану опрацювання документів, поданих заявниками-роботодавцями до відділення Фонду, з питань надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій та виконання рішень Міністерства соціальної політики України щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій і причин відмови у розгляді документів на засіданні робочої групи;

18)           подає Фонду інформацію для висвітлення на веб-сайті Фонду щодо проведення важливих заходів керівництвом;

19)      розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з діяльністю відділення Фонду;

20)      бере участь у міжнародному, всеукраїнському, регіональному співробітництві з питань, що належать до його компетенції, забезпечує реалізацію міжнародних, всеукраїнських, регіональних проектів і програм у межах своєї компетенції;

21)       виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Відділення Фонду для виконання покладених на нього завдань має право:

1)           одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань;

2)           залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

3)            скликати наради, проводити конференції, семінари, утворювати комісії та робочі групи, інші консультативно-дорадчі органи з питань, що належать до його компетенції.

8. Відділення Фонду в межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Відділення Фонду  очолює директор, який призначається та звільняється з посади директором Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України.

10.        Директор відділення Фонду має заступників, які призначаються та звільняються з посади директором відділення Фонду, зокрема призначення здійснюється за погодженням директора Фонду.

11.        Директор відділення Фонду:

1)           здійснює керівництво діяльністю відділення Фонду, несе персональну відповідальність перед директором Фонду за виконання покладених на відділення Фонду завдань;

2)           вносить на розгляд Фонду пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції відділень Фонду;

3)           подає на погодження до Фонду пропозиції щодо призначення на посаду своїх заступників;

4)           забезпечує виконання відділенням Фонду наказів і доручень Фонду;

5)           затверджує положення про структурні підрозділи відділення Фонду;

6)           призначає на посади та звільняє з посад працівників відділення Фонду в порядку, передбаченому законодавством про працю;

7)           вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділення Фонду;

8)           у межах повноважень дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками відділення Фонду;

9)           вносить в установленому порядку пропозиції Фонду щодо відзначення працівників відділень Фонду;

10)       підписує прийняті в межах компетенції відділення Фонду накази;

11)       виконує інші повноваження, визначені законодавством.

12.        Положення про відділення Фонду, його структуру, штатний розпис та кошторис затверджує директор Фонду.

13.        Відділення Фонду утримується за рахунок коштів державного бюджету.

14.        Відділення Фонду затверджує Положення про преміювання працівників відділення Фонду.