Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Навчання

2018-03-01  тип дог Навчання 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за

N 954/18249

 

Відповідно до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Мінпраці від 06.09.2010 № 270, надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації  в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії (спеціальності).

1.Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику   –   фізичній   особі,   якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та   професійне навчання.

2.У вартість навчання  особи з інвалідністю  включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання особи з інвалідністю.

2018-03-01 тип дог Відшкодування гуртож 

3.Навчання та перекваліфікація у  навчальних закладах, центрах професійної реабілітації особ з інвалідністю для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання особи з інвалідністю.

4.Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник – фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає такі документи:

 • паспорт (1, 2, 11 сторінки) оригінал та копію, а також, за потреби, оригінал та копію паспорта законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи оригінал та копію ( у разі якщо заявник – фізична особа є внутрішньо переміщеною особою);
 • свідоцтво   про   народження   дитини з інвалідністю оригінал та копію; оригінал та копію паспорта законного представника дитини з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера оригінал та копію;
 • довідка   МСЕК   про   встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК) оригінал та копію;
 • індивідуальна     програма   реабілітації   особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) оригінал та копію;
 • копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
 • копію сертифіката   Українського   центру оцінювання якості освіти (за наявності);
 • копію результатів  Українського центру оцінювання якості  освіти (за наявності);
 • копію трудової книжки (за наявності) або заява особи з інвалідністю, що підтверджує її відсутність;
 • повідомлення навчального   закладу,   що   підтверджує   його готовність надати освітні послуги особі з інвалідністю;
 • документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг: за весь період навчання, за навчальний рік та посеместрово;
 • копія договору з навчальним закладом;
 • копія ліцензії навчального закладу з додатком (по спеціальності);
 • копія сертифіката про акредитацію по відповідній спеціальності;

Особи з інвалідністю, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:

 • довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;
 • копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).

5.Після прийняття рішення про   надання   фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації протягом 10 робочих днів укладається договір про фінансування.
6.Відділення   Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання особи з інвалідністю в межах   бюджетних   асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження   коштів   з   Державного   бюджету   України   шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковому   порядку   за   умови   відсутності   в   особи з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п’ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67-74 балам, 4 відповідає 75-89 балам, 5 відповідає 90-100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на   оплату вартості   навчання   та   перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу   коштів   відділенням   Фонду здійснюється після підтвердження особи з інвалідністю (студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

7.У разі отримання особою з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє фінансування у зв’язку з неналежним виконанням особою з інвалідністю своїх обов’язків щодо навчання.

У разі наявності в особи з інвалідністю поважних причин, що вплинули на результати   екзаменаційної   сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду   має   право продовжити фінансування на один семестр. Якщо особа  з інвалідністю протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав   незадовільні   оцінки,   оплата   вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку – припиняється.

8.Відділення Фонду   під   час   розгляду   документів особи з інвалідністю на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу особам з інвалідністю:

 • які вже   навчаються   за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзамінаційної сесії;
 • які самостійно або їх родини ( у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї згідно із Законами України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” або “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;
 • у яких: обидва батьки є особами з інвалідністю; одинока матір з числа осіб з інвалідністю; один з батьків – особа з інвалідністю, а інший помер; батько – особа з інвалідністю, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та   перекваліфікації  особи з інвалідністю   за   умови,   що   забезпечено фінансування попередньої категорії осіб з інвалідністю.

9.Фінансова допомога надається один раз для здобуття особі з інвалідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання особою з інвалідністю за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з середньою оцінкою не менше “4” та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Переваги надаються   навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання осіб з інвалідністю (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на   території відповідного регіону