Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Навчання

2018-03-01  тип дог Навчання 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за

N 954/18249

 

Відповідно до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Мінпраці від 06.09.2010 № 270, надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації  в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).

1.Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику   —   фізичній   особі,   якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та   професійне навчання.

2.У вартість навчання   інваліда   включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання інваліда.

2018-03-01 тип дог Відшкодування гуртож 

3.Навчання та перекваліфікація у  навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання інваліда.

4.Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник — фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає такі документи:

 • паспорт (1, 2, 11 сторінки) оригінал та копію, а також, за потреби, оригінал та копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи оригінал та копію ( у разі якщо заявник — фізична особа є внутрішньо переміщеною особою);
 • свідоцтво   про   народження   дитини-інваліда оригінал та копію; оригінал та копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера оригінал та копію;
 • довідка   МСЕК   про   встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) оригінал та копію;
 • індивідуальна     програма   реабілітації   інваліда (дитини-інваліда) оригінал та копію;
 • копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
 • копію сертифіката   Українського   центру оцінювання якості освіти (за наявності);
 • копію результатів  Українського центру оцінювання якості  освіти (за наявності);
 • копію трудової книжки (за наявності) або заява інваліда, що підтверджує її відсутність;
 • повідомлення навчального   закладу,   що   підтверджує   його готовність надати освітні послуги інваліду;
 • документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг: за весь період навчання, за навчальний рік та посеместрово;
 • копія договору з навчальним закладом;
 • копія ліцензії навчального закладу з додатком (по спеціальності);
 • копія сертифіката про акредитацію по відповідній спеціальності;

Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:

 • довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;
 • копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).

5.Після прийняття рішення про   надання   фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації протягом 10 робочих днів укладається договір про фінансування.
6.Відділення   Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання інваліда в межах   бюджетних   асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження   коштів   з   Державного   бюджету   України   шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковому   порядку   за   умови   відсутності   в   інваліда незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п’ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67-74 балам, 4 відповідає 75-89 балам, 5 відповідає 90-100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на   оплату вартості   навчання   та   перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу   коштів   відділенням   Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом (студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

7.У разі отримання інвалідом незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє фінансування у зв’язку з неналежним виконанням інвалідом своїх обов’язків щодо навчання.

У разі наявності в інваліда поважних причин, що вплинули на результати   екзаменаційної   сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду   має   право продовжити фінансування на один семестр. Якщо інвалід протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав   незадовільні   оцінки,   оплата   вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку — припиняється.

8.Відділення Фонду   під   час   розгляду   документів інвалідів на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу інвалідам:

 • які вже   навчаються   за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзамінаційної сесії;
 • які самостійно або їх родини ( у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї згідно із Законами України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» або «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
 • у яких: обидва батьки є інвалідами; одинока матір з числа інвалідів; один з батьків — інвалід, а інший помер; батько — інвалід, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та   перекваліфікації   інвалідів   за   умови,   що   забезпечено фінансування попередньої категорії інвалідів.

9.Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з середньою оцінкою не менше «4» та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Переваги надаються   навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на   території відповідного регіону